Cookie-instellingen


Maak een keuze. Meer informatie over de gevolgen van uw keuze zijn te vinden onder ‘privacybescherming’ en de colofon.

Maak een keuze om verder te kunnen gaan.


Meer informatie

Hulp


Maak een keuze voor de cookie-instellingen om verder te kunnen gaan. Hier volgt een toelichting van de diverse opties.


Alle cookies toelaten: We gebruiken Google Analytics om statistieken over de bezoekers te maken en de webpagina te verbeteren en Facebook Pixel om de effectiviteit van de reclame te meten.


Alleen noodzakelijke cookies toelaten: We zien af van het gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel, maar gebruiken cookies van Oxid voor het bestelproces.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden internetgebruikers

1.  Toepasselijkheid

Onze aanbiedingen baseren altijd op deze algemene voorwaarden en zijn altijd vrijblijvend. Het gaat hierbij niet om aanbiedingen van overeenkomsten, maar uitsluitend om een oproep tot het doen van een bindende bestelling. De inhoud van de overeenkomst is opgenomen in onze schriftelijke bevestiging en de hier genoemde algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de besteller worden door Juwel Aquarium AG & Co. KG niet erkend, tenzij Juwel Aquarium Co. & KG zich hiermee uitdrukkelijk akkoord verklaard heeft. Verder gelden de wettelijke bepalingen, voor zover van deze niet door onze algemene voorwaarden afgeweken is.

 

2.  Onderwerp van overeenkomst

Onderwerp van overeenkomst is uitsluitend het verkochte Juwel®-merkproduct met de eigenschappen en kenmerken zoals omschreven in het gebruiksdoel in de door ons geleverde productbeschrijving. Andere of verdergaande eigenschappen en/of kenmerken of een verdergaand gebruiksdoel gelden alleen als overeengekomen, als dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd is.

 

3.  Sluiten van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door onze bevestiging van de bestelling met telecommunicatiemiddelen zoals omschreven in het Duitse burgerlijk wetboek § 312b BGB (Acceptatie) of door levering binnen twee weken vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.

 

4.  Verkoop, levering, overgang van risico

De verkoop is gebaseerd op de door ons aangegeven prijzen, waarin de wettelijke BTW is opgenomen. Indien een toeslag voor verzendkosten aangegeven is, dient deze extra betaald te worden.

De levering geschiedt naar wens van de besteller vanaf het magazijn aan het door de besteller aangegeven leveringsadres. Het risico gaat daarbij op de besteller over, zodra Juwel Aquarium AG & Co. KG de goederen aan de expediteur, de vrachtvervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling afgeleverd heeft, ook indien het slechts een deel van de levering is.

Indicaties van leveringstermijnen zijn niet bindend en zijn op te vatten als schattingen, waarbij de overschrijding van deze termijn nog geen ingebrekestelling betekent.

Indien Juwel Aquarium AG & Co. KG niet voldoet aan een leveringstermijn, heeft de besteller het recht Juwel Aquarium AG & Co. KG in gebreke te stellen. De ingebrekestelling dient schriftelijk of per e-mail te geschieden met een termijn van minstens 3 weken ter uitvoering van de overeenkomst. Verloopt de termijn zonder resultaat, dan heeft de besteller het recht, na een opeenvolgende termijn van 2 weken de overeenkomst te herroepen.

Verdergaande vorderingen van de besteller, in het bijzonder schadevergoedingsclaims, op welke juridische grondslag dan ook, zijn uitgesloten, voor zover Juwel Aquarium AG & Co. KG niet grof nalatig of opzettelijk zijn contractuele verplichtingen verzuimd heeft.

Alle gevallen van overmacht, evenals mobilisering, oorlog, onrust, staking, bedrijfsstoring, beperking van het bedrijf en gebrek aan grond-, hulp- en productiestoffen enz. leiden tot een redelijke verlenging van de levertermijn, namelijk voor de duur van de door deze omstandigheden veroorzaakte leveringsstoring.

In ieder geval is Juwel Aquarium AG & Co. KG (en de leveranciers van Juwel Aquarium AG & Co. KG) gerechtigd bij storingen in het bedrijf en andere gevallen van overmacht de overeenkomst te herroepen. Schadevergoedingsclaims door de besteller zijn uitgesloten, voor zover Juwel Aquarium AG & Co. KG de storingen in het bedrijf niet door grove nalatigheid of opzet veroorzaakt heeft.

 

5.  Betaling van de koopprijs, ingebrekestelling

De besteller kan naar keuze de koopprijs per machtiging, per PayPal of per creditcard betalen.

Ook kan al bij de bestelling per machtiging, PayPal of creditcard betaald worden, voor zover dit technisch mogelijk en uitvoerbaar is direct tijdens het internetkoopproces, zonder dat de besteller echter recht op deze betaalwijze heeft. Juwel Aquarium AG & Co. KG stelt hiervoor in overeenkomst met de stand van de techniek geschikte maatregelen ter beschikking voor een vertrouwelijke en storingsvrije gegevensoverdracht.

Juwel Aquarium AG & Co. KG wijst erop, dat het uit technische gronden niet mogelijk is te garanderen, dat tijdens het internetkoopproces betaling per creditcard permanent ter beschikking staat. Aanspraken van de besteller tegenover Juwel Aquarium AG & Co. KG wegens ontbrekende mogelijkheid van betalen per creditcard tijdens het internetkoopproces zijn daarom volledig uitgesloten.

De waren worden per prestatie tegen betaling uitgeleverd. Komt de besteller zijn verplichting niet na, dan is Juwel Aquarium AG & Co. KG ongeacht verdere wettelijke vorderingen gerechtigd rente op de koopprijs ter hoogte van 5 procent boven de basisrente p.a. te verlangen. Bij ingebrekestelling kan Juwel Aquarium AG & Co. KG ook met bewijslevering een hogere schade als schade door ingebrekestelling te gelde maken.

 

6.  Verrekening, terughouding

De besteller heeft alleen het recht te verrekenen, als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld zijn, of door Juwel Aquarium AG & Co. KG erkend zijn.

Tot de uitoefening van het recht van terughouding is de besteller slechts bevoegd, als zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.

 

7.  Voorbehoud van eigendom

Tot de volledige betaling van de geleverde Juwel®-merkproducten en tot het voldoen aan de daaruit resulterende vorderingen van Juwel Aquarium AG & Co. KG, blijft deze eigenaar van de geleverde goederen.

 

8.  Gebreken en garantie

De besteller dient de goederen bij levering te controleren op volledigheid en beschadiging. Garantieaanspraken bij klaarblijkelijke gebreken zijn uitgesloten, als deze niet binnen twee weken na levering in tekstvorm precies omschreven schriftelijk bij Juwel Aquarium AG & Co. KG gemeld zijn.

De besteller heeft bij klaarblijkelijke gebreken, die binnen de hierboven genoemde termijn gemeld zijn en binnen de wettelijke garantieperiode vermelde gebreken uitsluitend recht op het verhelpen van de gebreken of een gratis vervangende levering. Van deze regeling blijft de bewijslastverdeling voor het bestaan van een gebrek onaangetast.

Mocht de vervangende levering ook gebreken vertonen, of is het verhelpen van de gebreken mislukt, of is Juwel Aquarium AG & Co. KG met het verhelpen van de gebreken na een schriftelijke termijnstelling van 2 weken in verzuim, dan heeft de besteller het recht naar keuze de overeenkomst te herroepen of een verlaging van de koopprijs te verlangen.

Verdergaande vorderingen van de besteller, in het bijzonder schadevergoedingsclaims, zijn uitgesloten, tenzij Juwel Aquarium AG & Co. KG grof nalatig of opzettelijk gehandeld heeft. Van deze regeling blijven vorderingen van de besteller volgens de productaansprakelijkheidswet of wegens het ontbreken van een beloofde eigenschap onaangetast. Hetzelfde geldt voor het recht van de besteller de overeenkomst te herroepen, als de prestatie door Juwel Aquarium AG & Co. KG, of een deel daarvan, onmogelijk is, zodat de overeenkomst voor de besteller niet meer van belang is.

   

9.  Privacybescherming

De besteller moet voor het afwikkelen van de bestelling zijn naam, e-mailadres, leveringsadres, bankgegevens inclusief bankrekeningnummer resp. creditcardnummer en vervaldatum meedelen, omdat de bestelling anders niet door ons verwerkt kan worden.

Juwel Aquarium AG & Co. KG gebruikt een coderingssoftware ter bescherming van deze persoonsgegevens bij de overdracht. De besteller verklaart zich akkoord met het opslaan van zijn persoonsgegevens door Juwel Aquarium AG & Co. KG in de eigen verkoopafdeling in het kader van de zakelijke overeenkomst. Zonder wettelijke verplichting worden er geen opgeslagen persoonsgegevens aan derden doorgegeven. Voor zover de persoonsgegevens ter verbetering van de klantenservice of uit technische gronden door Juwel Aquarium AG & Co. KG gebruikt worden, wordt er door geschikte maatregelen voor gezorgd, dat het belang van privacy van de besteller gerespecteerd wordt.

 

10.  Toepasselijk recht, bevoegdheid, overige

Alleen het Duitse recht is van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht.

Als plaats van vervulling van de overeenkomst geldt voor beide partijen Rotenburg/Wümme.

Indien een van bovenstaande bepalingen nietig of ongeldig is, blijven de overige bepalingen desondanks van kracht.

 

 

 

Juwel Aquarium AG & Co. KG, Karl-Göx-Straße 1, D - 27356 Rotenburg/Wümme, Amtsgericht Rotenburg HRA 1382 (bedrijfsregistratie)

 

Complementaire vennoten: Juwel Aquarium Verwaltungs AG, Amtsgericht Rotenburg, HRB 205999 (bedrijfsregistratie), Katharina Köhlmoos, Hamburg

 

Directie van Juwel Aquarium Verwaltungs AG: Gerd Köhlmoos, Katharina Köhlmoos, Lars Larsen, Jannis Seemann