Deze online shop gebruikt cookies om het winkelen voor bezoekers optimaal te maken. Daarbij wordt bijvoorbeeld sessie-informatie opgeslagen, of de ingestelde taal van je computer. Zonder cookies is de online shop in zijn functioneren beperkt. Bent u niet akkoord gaat, klik dan hier.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Internet-algemene voorwaarden voor de detailhandel
 

1. Toepassingsgebied, leveringsgebied

Deze Algemene voorwaarden gelden voor het bestellen van reserveonderdelen en toebehoren via retailers bij ons.

Het voorwerp van de opdracht is het verkochte Juwel®-merkproduct met de eigenschappen en kenmerken, evenals het beoogde gebruik, zoals beschreven in onze productbeschrijving. Andere of aanvullende eigenschappen en/of kenmerken of extra beoogde toepassingen worden slechts als ingestemd geacht indien dat schriftelijk door ons wordt bevestigd.

 

2.Bestellungen/Vertragsabschluss

Der Verkauf von Ersatz- und Zubehörteilen teilen erfolgt ausschließlich gemäß den in der jeweils gültigen Preisliste angegebenen Preisen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Voor de levering van de bestelde goederen moet de koper de overeengekomen verzendkosten betalen.

De koper kan, voor zover niets anders overeengekomen is of anders is bepaald in deze voorwaarden, naar eigen goeddunken de betaling uitvoeren door automatische incasso of met een kredietkaart.

Ook bij het bestellen per kredietkaart of via automatische incasso kan, voor zover dat technisch mogelijk en haalbaar is, rechtstreeks via het internet betaald worden, maar dat zonder dat de koper het recht heeft op het betalen via internet. Wij stellen daarvoor, in overeenstemming met de stand van de techniek, passende maatregelen voor een vertrouwelijke en foutloze datatransmissie ter beschikking. Tegelijkertijd wijzen wij erop dat het om technische redenen niet mogelijk is te garanderen dat de mogelijkheid om te betalen met een kredietkaart of via automatische incasso op het internet ononderbroken beschikbaar is. Vorderingen van de koper tegen ons voor het onvermogen om te betalen met een kredietkaart of via automatische incasso op het internet worden volledig uitgesloten. De levering van de bestelde goederen zal dan stap voor stap na de betaling plaatsvinden.

De verzending geschiedt,  voor zover niets anders overeengekomen is of anders is bepaald in deze voorwaarden, uitsluitend via automatische incasso of met de kredietkaart.

Tot de volledige betaling van alle geleverde goederen en tot de betaling van alle andere schulden, blijven wij de eigenaar van alle geleverde goederen. Het bovenstaande eigendomsvoorbehoud geldt ook voor andere nog niet betaalde vorderingen uit een opgerichte klantenaccount, zolang die niet vergoed zijn.

De overeenkomst komt tot stand door onze bevestiging van de bestelling door middel van communicatie op afstand in de zin van § 312b BGB (aanvaarding) of door levering binnen twee weken vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.

 

3. Levering, risico-overdracht, garantie

De levering in het leveringsgebied wordt uitgevoerd door een bedrijf in opdracht van ons. Daarbij wordt het risico door de koper gedragen, zodra we de zaak aan het bedrijf voor de levering hebben overhandigd. Indien de koper ons specifieke instructies met betrekking tot de aard van de zending heeft gegeven en wij daar zonder dringende reden van afwijken, zijn wij aansprakelijk ten opzichte van de koper voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

In het geval van een louter nalatig plichtsverzuim door ons of door iemand die ons helpt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade.

We geven een garantie op nieuwe dingen voor een periode van één jaar, indien wij geen aparte garantie voor bepaalde items hebben gegeven. Voor gebruikte artikelen wordt de garantie uitgesloten.

De ontvanger van de goederen is verplicht om de goederen onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Onvolledigheid en/of zichtbare schade moet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk of tekstueel worden gemeld. Anders valt onze aansprakelijkheid weg.

De koper heeft bij zichtbare en volgens bovenstaande paragraaf tijdige vermeende klachten, alsook bij niet zichtbare en binnen de wettelijke garantieperiode vallende gebreken, in eerste instantie alleen aanspraak op reparatie of een kosteloze vervanging. Deze regeling is niet van invloed op de bewijslastverdeling voor het bestaan van een gebrek.

Indien de vervangende levering ook defecten toont, of we er niet in slagen de gebreken te verhelpen, of wij door het defect te herstellen na een periode van 2 weken in verzuim zijn, is de koper naar eigen goeddunken gerechtigd zich terug te trekken uit de overeenkomst of een verlaging van de koopprijs te vragen.

Aanvullende vorderingen van de koper zijn uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van onze kant. Hetzelfde geldt in geval van ontbinding van de overeenkomst, op voorwaarde dat de onmogelijkheid van het leveren van de overeengekomen prestaties of een deel ervan, zonder dewelke de overeenkomst voor de koper geen belang heeft, door ons veroorzaakt werd.

Alle gevallen van overmacht of andere gebeurtenissen van mobilisatie, oorlog, oproer, stakingen, storingen, operationale beperking en gebreken aan grondstoffen, hulpstoffen en operationele materialen, enz. leiden tot een redelijke verlenging van onze levertijd met de duur van de door deze omstandigheden veroorzaakte leververstoringen.

Schadeclaims van de koper zijn daarbij uitgesloten, indien wij niet schuldig zijn aan grove schuld of opzet inzake de vertraging.

Bestelde en geleverde goederen zullen uitsluitend bij een bewezen verkeerde levering door ons en onder de wettelijke garantie, worden teruggenomen.

 

4. Gegevensbescherming

De klantgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de transacties worden door ons opgeslagen en slechts in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven indien dat noodzakelijk is en met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. De koper zal in het kader van de uitvoering van de bestelling zijn/haar naam, e-mailadres, leveradres, bank samen met de bankcode en het rekeningnummer of zijn/haar kredietkaartnummer en de vervaldatum ervan meedelen, alsook zijn/haar BTW-nummer dat door de belastingdienst aan zijn/haar bedrijf werd toegekend en andere door de veranderende juridische randvoorwaarden bepaalde gegevens. Anders zal de bestelling niet worden verwerkt.

Gegevens over de rekening van de klant of kredietkaartgegevens worden niet opgeslagen.

De klant verklaart hiermee uitdrukkelijk zijn toestemming. We gebruiken een encryptie-software om uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen.

 

5. Overige

Enkel het Duitse recht is van toepassing.

Plaats van handeling en bevoegde rechtbank is Rotenburg/Wümme (Amtsgericht Rotenburg/Wümme of het Landgericht Verden, afhankelijk van de waarde van de claim).

De eventuele ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een van bovenstaande bepalingen, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

Juwel Aquarium GmbH & Co. KG, Karl-Göx-Straße 1, D - 27356 Rotenburg/Wümme, Amtsgericht Rotenburg HRA 1382

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Juwel Aquarium GmbH, Amtsgericht Rotenburg, HRB 413, Annemarie Köhlmoos, Rosengarten

Beheerders van de Juwel Aquarium GmbH: Gerd Köhlmoos, Annemarie Köhlmoos, Lars Larsen, Wolfgang Dürmeyer